هاست کانادا

Plan 1
 • ۱۰۰ مگابایت فضا
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود ساب دامنه
 • CPanel کنترل پنل
Plan 2
 • ۲۵۰ مگابایت فضا
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود ساب دامنه
 • CPanel کنترل پنل
Plan 3
 • ۵۰۰ مگابایت فضا
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود ساب دامنه
 • directadmin کنترل پنل
Plan 4
 • ۱۰۰۰ مگابایت فضا
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود ساب دامنه
 • directadmin کنترل پنل
Plan 5
 • ۲۰۰۰ مگابایت فضا
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود ساب دامنه
 • directadmin کنترل پنل
Plan 6
 • ۵۰۰۰ مگابایت فضا
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود ساب دامنه
 • directadmin کنترل پنل
Plan 7
 • 10000 مگابایت فضا
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود ساب دامنه
 • directadmin کنترل پنل