هاست لینوکس ایران

پلن ۲
 • ۱۰۰ مگابایت فضا
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود ساب دامنه
 • CPanel کنترل پنل
پلن ۳
 • ۲۵۰ مگابایت فضا
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود ساب دامنه
 • CPanel کنترل پنل
پلن ۴
 • ۵۰۰ مگابایت فضا
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود ساب دامنه
 • CPanel کنترل پنل
پلن ۵
 • ۱۰۰۰ مگابایت فضا
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود ساب دامنه
 • CPanel کنترل پنل
پلن ۶
 • ۲۰۰۰ مگابایت فضا
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود ساب دامنه
 • CPanel کنترل پنل
پلن ۷
 • ۵۰۰۰ مگابایت فضا
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود ساب دامنه
 • CPanel کنترل پنل
پلن ۸
 • نامحدود فضا
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود ساب دامنه
 • Cpanel کنترل پنل