گوگل ادز

۲۰۰ درهم

راه اندازی و مدیریت تخصصی
تحقیقات جامع کلمات کلیدی
حداقل هزینه کلیک 0.01 درهم
حداکثر 20000 ورودی
نامحدود کلمۀ کلیدی
راه اندازی تبلیغ داینامیک
پشتیبانی از 9 صبح تا 5 عصر

۵۰۰ درهم

راه اندازی و مدیریت تخصصی
تحقیقات جامع کلمات کلیدی
حداقل هزینه کلیک 0.01 درهم
حداکثر 50000 ورودی
نامحدود کلمۀ کلیدی
راه اندازی تبلیغ داینامیک
پشتیبانی از 9 صبح تا 5 عصر

۱۰۰۰ درهم

راه اندازی و مدیریت تخصصی
تحقیقات جامع کلمات کلیدی
حداقل هزینه کلیک 0.01 درهم
حداکثر 100000 ورودی
نامحدود کلمۀ کلیدی
راه اندازی تبلیغ داینامیک
پشتیبانی از 9 صبح تا 5 عصر

۳۰۰۰ درهم

راه اندازی و مدیریت تخصصی
تحقیقات جامع کلمات کلیدی
حداقل هزینه کلیک 0.01 درهم
حداکثر 300000 ورودی
نامحدود کلمۀ کلیدی
راه اندازی تبلیغ داینامیک
پشتیبانی از 9 صبح تا 5 عصر

۵۰۰۰ درهم

راه اندازی و مدیریت تخصصی
تحقیقات جامع کلمات کلیدی
حداقل هزینه کلیک 0.01 درهم
حداکثر 500000 ورودی
نامحدود کلمۀ کلیدی
راه اندازی تبلیغ داینامیک
پشتیبانی از 9 صبح تا 5 عصر

۱۰۰۰۰ درهم

راه اندازی و مدیریت تخصصی
تحقیقات جامع کلمات کلیدی
حداقل هزینه کلیک 0.01 درهم
حداکثر 1000000 ورودی
نامحدود کلمۀ کلیدی
راه اندازی تبلیغ داینامیک
پشتیبانی از 9 صبح تا 5 عصر