مدیریت شبکه های اجتماعی

پلن عادی

۸ پست در ماه شامل ۵ بنر گرافیکی و ۳ ویدئو
کاملا حرفه ای

پلن استاندارد

۱۲ پست در ماه شامل ۸ بنر گرافیکی و ۴ ویدئو
کاملا حرفه ای

پلن حرفه ای

10 بنر گرافیکی

15 عکس مجموعه

3 ویدیو

1 موشن گرافی

1 استاپ موشن

کاملا حرفه ای