نمایندگی حجمی هاست کانادا

نمایندگی هاست دایرکت ادمین - A

2000 مگابایت فضا
نامحدود ترافیک ماهیانه
دایرکت ادمین کنترل پنل
هفتگی ، ماهیانه بک آپ گیری
نامحدود تعداد اکانت ایمیل
نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی
نامحدود تعداد ساب دامین
نامحدود تعداد پارک دامین
نامحدود اکانت دایرکت مجاز
1الی24ساعت تحویل سرويس
در صورت درخواست IP اختصاصي
بله DNS اختصاصی

نمایندگی هاست دایرکت ادمین - B

4000 مگابایت فضا

نامحدود ترافیک ماهیانه

دایرکت ادمین کنترل پنل

هفتگی ، ماهیانه بک آپ گیری

نامحدود تعداد اکانت ایمیل

نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

نامحدود تعداد ساب دامین

نامحدود تعداد پارک دامین

نامحدود اکانت دایرکت مجاز

1الی24ساعت تحویل سرويس

در صورت درخواست IP اختصاصي

بله DNS اختصاصی

نمایندگی هاست دایرکت ادمین - C

6000 مگابایت فضا

نامحدود ترافیک ماهیانه

دایرکت ادمین کنترل پنل

هفتگی ، ماهیانه بک آپ گیری

نامحدود تعداد اکانت ایمیل

نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

نامحدود تعداد ساب دامین

نامحدود تعداد پارک دامین

نامحدود اکانت دایرکت مجاز

1الی24ساعت تحویل سرويس

در صورت درخواست IP اختصاصي

بله DNS اختصاصی

نمایندگی هاست دایرکت ادمین - D

8000 مگابایت فضا

نامحدود ترافیک ماهیانه

دایرکت ادمین کنترل پنل

هفتگی ، ماهیانه بک آپ گیری

نامحدود تعداد اکانت ایمیل

نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

نامحدود تعداد ساب دامین

نامحدود تعداد پارک دامین

نامحدود اکانت دایرکت مجاز

1الی24ساعت تحویل سرويس

در صورت درخواست IP اختصاصي

بله DNS اختصاصی

نمایندگی هاست دایرکت ادمین - E

10000 مگابایت فضا

نامحدود ترافیک ماهیانه

دایرکت ادمین کنترل پنل

هفتگی ، ماهیانه بک آپ گیری

نامحدود تعداد اکانت ایمیل

نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

نامحدود تعداد ساب دامین

نامحدود تعداد پارک دامین

نامحدود اکانت دایرکت مجاز

1الی24ساعت تحویل سرويس

در صورت درخواست IP اختصاصي

بله DNS اختصاصی

نمایندگی هاست دایرکت ادمین - F

20000 مگابایت فضا

نامحدود ترافیک ماهیانه

دایرکت ادمین کنترل پنل

هفتگی ، ماهیانه بک آپ گیری

نامحدود تعداد اکانت ایمیل

نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

نامحدود تعداد ساب دامین

نامحدود تعداد پارک دامین

نامحدود اکانت دایرکت مجاز

1الی24ساعت تحویل سرويس

در صورت درخواست IP اختصاصي

بله DNS اختصاصی

نمایندگی هاست دایرکت ادمین - G

نامحدود فضا

نامحدود ترافیک ماهیانه

دایرکت ادمین کنترل پنل

هفتگی ، ماهیانه بک آپ گیری

نامحدود تعداد اکانت ایمیل

نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

نامحدود تعداد ساب دامین

نامحدود تعداد پارک دامین

نامحدود اکانت دایرکت مجاز

1الی24ساعت تحویل سرويس

در صورت درخواست IP اختصاصي

بله DNS اختصاصی